Onderzoeken vanuit een breed blikveld

In het onderzoek naar een haalbare en realiseerbare invulling van de site, worden naast de klassieke bestemmingsplanologie ook andere methodes aangewend. De ontwikkeling van de site wordt vanuit een brede en geïntegreerde blik bekeken. Hierbij worden ook alternatieve financieringspistes onderzocht. Dit zijn de financiële bouwstenen in het onderzoek. Daarnaast worden ook ruimtelijke en maatschappelijke bouwstenen meegenomen. Er zijn drie voorwaarden voor een mogelijke invulling: de open ruimte dient zo goed mogelijk bewaard te worden, er wordt gestreefd naar maatschappelijke meerwaarde voor omwonenden en de gemaakte investeringen uit het verleden worden zo goed mogelijk gecompenseerd.

Voorstel van invulling

In april 2022 werden vijf scenario’s voor een geschikte en haalbare invulling van de site Meise-Westrode voorgesteld. Op een dialoogmarkt en in werktafels werd hierop feedback gegeven. Op basis daarvan formuleert het onderzoeksteam een voorstel van invulling voor de site.

In september 2022 werd dit voorstel voor de concrete invulling van de projectsite toegelicht op een infomarkt. Ruim 200 bezoekers gaven feedback over dit voorstel. In het najaar van 2022 werden ook experten en inhoudelijk deskundigen gehoord in werktafels. Ook zij gaven een aantal punten en aanbevelingen om het voorstel nog verder te verbeteren.

Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel.

Op basis van alle feedback en verder onderzoek, hebben we het voorstel van invulling aangepast en verder verfijnd. Het uitgangspunt om meer dan 65ha van de site om te vormen van een harde naar een zachte bestemming blijft bewaard. Evenals de optie om een zone voor lokale en duurzame bedrijven te voorzien, die rechtstreeks naar de A12 wordt ontsloten. Het voorstel voor een campus werd volledig geschrapt en ook het voorstel om water uit de Molenbeek in het gebied te bufferen werd verlaten.

Het idee van de geluidsbuffering door het oprichten van een groen bermenlandschap is behouden. De plaats en positie zijn aangepast aan de bestaande voetwegen en vegetatie. Om de ecologische verbinding te kunnen realiseren komen er op de bermen geen zonnepanelen. Zo kunnen de bermen spontaan verwilderen en ontstaat er op een gevarieerd bosgebied. Dat sluit aan bij een opener ruig natuurgebied met centraal een poel waar het grondwater kan dagzoomen.

Aan de oostzijde, parallel met de Patatestraat wordt ruimte gelaten voor een ecologisch gemengd landbouwbedrijf dat zich richt op de korte keten en ook mee kan instaan voor landschapsonderhoud. Percelen worden met houtkanten afgezoomd en waardevolle graslanden worden behouden.

De bedrijvenzone wordt zo ingeplant dat de mogelijke hinder voor de omgeving zo klein mogelijk is. Zo wordt een begroeide geluidsmuur voorzien langs de oostzijde van de zone en worden een groene en natte buffer rond de zone aangelegd. Er worden vlotte en comfortabele voetgangers- en fietsverbindingen met het dorpscentrum voorzien. Alle toegangen voor auto- en vrachtverkeer gebeuren langs een centrale dreef, die via een nieuwe verbindingsweg aansluit op de A12. De bedrijfsgrootte wordt beperkt tot maximaal +/- 1.000m2 om het aantal verplaatsingen te beperken. Er wordt gewerkt met collectieve groene parkings in waterdoorlatende verharding. Energie wordt gezamenlijk opgewekt en opgeslagen en kan via een energie-coöperatieve ook ter beschikking gesteld worden voor de buurt. Bedrijven die samenwerken met de landbouw en/of natuur (voedselverwerking, bio based materialen, ... ) hebben een streepje voor.

Bovenstaand voorstel van invulling wordt als een gedragen visienota aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wordt dan ook nauwer betrokken bij de volgende stappen. Het is de Vlaamse regering die uiteindelijk beslist over de herbestemming en de invulling en van de site.

© Meise-Westrode 2023